Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Home / Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Muskedeer CommV. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2. Annuleren van de bestelling

2.1 Het annuleren van een bestelling is mogelijk zolang de werken hiertoe niet zijn gestart door Muskedeer CommV. Bij annulatie is er steeds een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minmum van 250 EUR verschuldigd.

Artikel 3. Leveringstermijnen

3.1 De door Muskedeer CommV opgegeven leveringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2 Bij het optekenen van bindende leveringstermijnen wordt deze termijn verlengd indien de klant nalaat om informatie, documenten, afbeeldingen tijdig aan te leveren of om de tussentijdse opleveringen tijdig goed te keuren.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1 Bij elke overeenkomst dient de klant een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR.
4.2 Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, door overschrijving op het aangegeven rekeningnummer van Muskedeer CommV.
4.3 Bij niet-betaling van de factuur is, zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een bijkomende schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de overeenkomst met een minimumbedrag van 100 EUR te vermeerderen met intresten ten belope van 12 % per jaar. Muskedeer CommV behoudt zich het recht om alle lopende uitvoeringen van verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.
4.4 Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt Muskedeer CommV het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Artikel 5. Protest van de factuur

5.1 Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Muskedeer CommV. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Muskedeer CommV voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. Muskedeer CommV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het uitvoeren van een opdracht. Muskedeer CommV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade.
6.2 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Muskedeer CommV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid van de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten en/of diensten.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
7.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Muskedeer CommV ontwikkelde projecten.
7.3 De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Muskedeer CommV opgemaakte projecten worden overgedragen aan de klant.

Artikel 8. Hosting & domeinnamen

8.1 Voor hosting- en domeinnaamdiensten werkt Muskedeer CommV samen met gespecialiseerde hostingspartners.
8.2 Hostingdiensten en domeinnamen worden door Muskedeer CommV verstrekt op jaarbasis, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Opzegging dient te gebeuren per aangetekend schrijven en minstens 3 maanden voor de verjaring van de overeenkomst.
8.3 De klant wordt steeds geregistreerd als eigenaar (licentiehouder) van de domeinnaam.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Muskedeer CommV het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 11. Privacy policy

11.1 Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Muskedeer CommV, heeft Muskedeer CommV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
11.2 In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Muskedeer CommV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12. Vermelding portfolio

12.1 De klant stemt in met een vermelding in het portfolio op de website of andere commerciële documenten.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Wanneer Muskedeer CommV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren heeft Muskedeer CommV het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 14. Nietigheid

14.1 Indien één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden verklaard worden, blijven de overige artikelen hun rechtskracht behouden. Partijen zullen ter vervanging van de nietige bepaling in gemeen overleg naar een bepaling zoeken die zo veel mogelijk het socio-economisch doel van de nietige bepaling benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 De Belgische wetgeving is integraal van toepassing op alle overeenkomsten, facturen en mogelijke geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, namelijk het vredegerecht, de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg.